五行缺火怎么补

来源:27love.com 时间:2018-02-02 13:40:00 责编: 人气:

zhùzháifēngshuǐhuǒ:

qǐngzhùzàiyángguāngchōngdefāng,zǎoshàngkāichuāng,néngràngyángguāngzhàojìnlái xuǎnzǎoshàngdetàiyángnéngshèjìntīngdefáng shìzuìhǎoyàoshǒujiānxiànglián,shǒujiānwǎnshàngzuìhǎokāizhǎngmíngdēng jiāshāoxiāngbài,wǎnshàngzàiqiánliàngzhǎnzhǎngmíngdēng jiāyòngdiànjīngcháng使shǐyòng hóngtǎn,yóuzàishìhuòshūfáng dōngtiānyòngnuǎnfēng hóngdediàn shǒujiānyàolòushuǐ,cháo湿shī,yàojīngchángkāichōufēng,zàishǒujiānbǎifàngpénzāicuò 

huǒdeliánghǎoguàn:

1

 yàodàiyǒuyǎnjìng 

2

 yàochǎopiào,yīnpiàoshǔjīnshuǐ 

3

 yàozàizǎoshàngzǎo,gèngyàopàozǎo 

4

 tóuxiànghòushū,chūétóu 

5

 shàngkǒudàichāzhīhóngde,huòfànghóngshǒujīn,huòzhěyònghóngzhǐbāozhesānhóngjiāofàngkǒudài 

6

 shǎochéngzuòtiě 

7

 jiānghóngzàibèishàng,jiǎoxiàfàngkuàihóngtǎn 

8

 zǎoshàng9diǎndàoxià3diǎnhuǒzuìduō,yàoshíjiāngōngzuò   
     9 duōchīqiǎo  

10

 shìfàngdiànshì 

11

 qīnchúchǎocàizuòfàn 

12

 chángyǐnhóngzǎocháhuòfānqiézhī 

13

 jiāzhōngjìnliàngyòngpiāoliàngdedēngshì,dēngpàoyuèduōyuèhǎo 

14

 zàijiābàicáishén,guāngōng 

15

 huǒsuíshēndài 

16

 yòngdiàndòngdāo,éryàoyòngguādāo 

17

 lǐngdàixuǎnhóngde 

18

 dàonánfāngzhù zhǎn gōngzuòděng 

shǔhuǒdeyányǒu:

hóng huáng  nuǎnliè 

shǔhuǒdehángyǒu:

diànnǎo diàn diànyǐng jiāo ránpǐn chúshī jun1huǒ xiāngyān huǒ zhàomíng shuǐ chōu湿shī jun1rén jǐngchá xìngzhì huǒbàoxìngzhì guāng线xiànxìngzhì ránxìngzhì shǒugōngxìngzhì qiērénshēnzhuāngshìxìngzhì fàngguāng zhàoguāng zhàomíng guāngxué gāo ránshāo yóulèi jiǔlèi yǐnshíjiè gōngchǎng zhìzàochǎng màoháng guǎn huàxuéjiè yóuxiàngjiāo shù bǎihuòháng diāoshī pínglùnjiā xīnxuéjiā yǎnshuōjiā 

yǒusānhuǒguà:

léihuǒfēng huǒjìn wéihuǒ,jiāngzhèxiēguàsuíshēnxiédàihuòguàbàngōngshìhuòtīng 

shǔhuǒdexiángyǒu:

tàiyánghuà zhīhuà dānhuà jun4 chē chēxíng chēhǎibào chēzhì POLO bǎo pǐnpái 

shǔhuǒdeliùqīn:

qīn  nǎi gàn  jiù shū,duōzhèxiērénláiwǎng

本文标题:五行缺火怎么补 - 八字算命
本文地址:www.27love.com/xiangshu/bazi/16263.html